Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEELDIER Coöperatie / HeelDier Academy.

 

 1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘HeelDier Academy’
Coöperatieve HeelDier UA  gevestigd te Montfoort, Blokland 7, 3417MN, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 62879030 met btw-nummer NL092610018B01
‘U’
Degene die op welke wijze dan ook een overeenkomst aangaat met HeelDier.

 

 1. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met HeelDier / HeelDier Academy komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het op de correcte manier aanbieden/ gebruiken van de geadviseerde remedies aan uw dier(en).

2.3 HeelDier Academy is niet verantwoordelijk voor mogelijke individuele reacties van uw dier op geadviseerde remedies.

2.4 HeelDier Academy is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.
2.5 Alle wijzigingen in bestellingen worden, wanneer daaruit meerkosten ontstaan aan U in rekening gebracht.

2.6 HeelDier Academy is nimmer gehouden tot terugname van door U bestelde goederen die op maat gemaakt zijn.

 

 1. AANBIEDINGEN en PRIJZEN

3.1 De aanbiedingen van HeelDier Academy zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd.

3.2 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw), exclusief verpakkingen en kosten voor vervoer tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 HeelDier is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HeelDier Academy dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. WIJZE VAN BETALING

4.1 Eenmalige bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

 • Paypal
 • iDeal

4.2 In het geval dat door HeelDier Academy een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het verstrijken van deze termijn, U in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.4 Indien voor Paypal als betaalwijze wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Paypal van toepassing. HeelDier Academy is geen partij in de relatie tussen U en Paypal.
4.5 In geval van niet tijdige betaling is HeelDier Academy bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop U de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 

 1. LEVERING

5.1 De door HeelDier Academy opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Overschrijding van deze levertijd geeft U het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft U geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens HeelDier Academy, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HeelDier Academy.
5.2 HeelDier Academy behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending met PostNL of een andere vervoerder aan u.
5.3 Indien U de levering weigert zonder toestemming van HeelDier Academy, bent U gehouden onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, aan HeelDier Academy te vergoeden.

 

 1. INCASSOKOSTEN

6.1 Bent U in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor uw rekening. Indien U in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zal HeelDier Academy een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van €50,00.
6.2 Indien HeelDier Academy kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking evenals de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten.

6.3 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde door derden zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

 

 1. TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

7.1 Alle goederen en materialen reizen, voor zover niet verzekerd, vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer aan de goederen geleden.

7.2 HeelDier Academy is niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

 

 1. OVERMACHT

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van HeelDier Academy die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien HeelDier Academy door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

 1. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

9.1 U bent gehouden de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van U, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door U binnen drie (3) dagen na zending van de goederen worden gemeld aan HeelDier Academy, bij info@heeldier.academy

9.2 Indien U de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient U dit via e-mail per omgaande aan HeelDier Academy te melden.
9.43 Indien retourzending van producten wordt overeengekomen behoudt HeelDier Academy het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd. HeelDier Academy zal U hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

 

 1. GESCHILLEN

10.1 Het kan voorkomen dat U niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt U dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@heeldier.academy
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
10.2 Komen wij er samen niet uit, dan kunt U – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt U (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan U terugbetaald.
10.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De oorspronkelijke Nederlandse tekst van deze voorwaarden geldt als enige authentieke tekst en zal ingeval van verschillen of interpretatieverschillen prevaleren over alle vertalingen van deze voorwaarden in andere talen.